Ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών συγκροτεί το πιο δυναμικό τμήμα της οικονομίας και αποτελεί περίπου το 6% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος. Η διάδοση των σύγχρονων τεχνολογιών οδήγησε στην ανάπτυξη της “νέας οικονομίας”.

Ο όρος νέα οικονομία περιγράφει τη μεταμόρφωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία καθιστά την πρόσβαση, την επεξεργασία, και την αποθήκευση της πληροφορίας φθηνότερη και ευκολότερη. Ο τεράστιος όγκος πληροφορίας αλλάζει δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, οδηγώντας σε μια αναδόμηση των επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία πλούτου μέσω της αξιοποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας.

Στη νέα οικονομία η ανταγωνιστικότητα μιας σύγχρονης επιχειρηματικής μονάδας και η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού βασίζεται ολοένα και περισσότερο στον τρόπο αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών και στο βαθμό ανάπτυξης νέων οργανωτικών δομών.

Παράλληλα όμως παρατηρείται ένα σημαντικό “χάσμα δεξιοτήτων” που αναφέρεται στη διαταραχή του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης προσωπικού εξειδικευμένου στις νέες τεχνολογίες (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών), πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο εν όψει των αναγκών της νέας οικονομίας. Κατά συνέπεια, η ζήτηση επιστημόνων εξειδικευμένων στις νέες τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο στον Εθνικό, όσο και στο διεθνή χώρο.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων εκπαιδεύει τα στελέχη της κοινωνίας της πληροφορίας και συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των αναγκών της νέας οικονομίας σε στελεχιακό δυναμικό, που αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα της εποχής μας. Η παραπάνω στοχοθεσία του Τμήματος, σε συνάρτηση με την αρτιότητα, συνεκτικότητα και ποικιλία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, τους τρόπους διδασκαλίας και τις δράσεις σύνδεσης με την παραγωγή (όπως η πρακτική άσκηση και οι διαλέξεις από προσκελημένα στελέχη οργανισμών), δημιουργεί τις επαρκείς εκείνες συνθήκες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πληθώρα επιλογών απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις κατευθύνσεις:

  • Απασχόληση σε εταιρείες που αναπτύσσουν Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα.
  • Απασχόληση στις Διευθύνσεις Πληροφορικής οργανισμών και εταιρειών που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
  • Απασχόληση στον τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Εκδήλωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Ως αναλυτές/προγραμματιστές και υπεύθυνοι έργων σε έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
  • Στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ως καθηγητές Πληροφορικής
  • Ερευνητικές δραστηριότητες